Privacy policy

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz Polityka Prywatności

 

 • 1. Informacje ogólne

Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”, serwis www.rafalwojtyna.pl, zwany dalej “Serwisem” przedstawia niniejszą politykę prywatności oraz klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych.

 

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

 

 • 2. Tożsamość Administratora danych

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Rafał Wojtyna prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Rafał Wojtyna, zwanej dalej „Kancelarią”, z siedzibą w Warszawie (00-355), Ul. Tamka 29/20, NIP: 7941437922. Administrator dba o to by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i tylko przez okres w jakim jest to niezbędne.

 

 • 3. Dane kontaktowe Administratora

Kontakt z Administratorem nawiązać można w szczególności pod numerem tel.: 608-409-699, adresem e-mail: rafal.wojtyna@wspolnicy.eu lub pisemnie pod adresem siedziby administratora w Warszawie (00-355), Ul. Tamka 29/20,- w tytule wpisując dopisek „ochrona danych osobowych” lub „RODO”.

 

 • 4. Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb kontaktu z Użytkownikiem i/lub celów statystycznych Administratora. Dane osobowe udostępnione Administratorowi nie będą przekazywane podmiotom trzecim innym niż wskazane w niniejszym dokumencie, bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody.

 

 1. Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym Umową jest warunkiem zawarcia tej Umowy i jest niezbędne do jej realizacji. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania zawarcie i realizacja Umowy nie będą możliwe.

 

 1. Podanie danych koniecznych do prowadzenia sprawy jest dobrowolne, ale ich niepodanie może mieć istotny wpływ na możliwość prowadzenia tej sprawy.

 

 1. Podane w formularzu kontaktowym dane są przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytania o ofertę oraz udzielenia porady prawnej online. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby skutecznie nawiązać kontakt, bądź skorzystać z usług Kancelarii.

 

 • 5. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych
 1. Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do realizacji określonego celu przetwarzania, w szczególności: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu/faxu, adres zamieszkania, NIP, REGON, PESEL, pracodawca, stanowisko służbowe, które zostały przekazane w trakcie prowadzonej przez Administratora działalności.

 

 1. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów, świadczenia usług oraz rozliczenia prowadzonej działalności.

 

 1. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić Administratorowi przekazywanie informacji o jego działalności, utrzymywanie kontaktu, oraz świadczenie usługi.

 

 • 6. Cele przetwarzania danych osobowych
 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji umowy o obsługę prawną oraz na jej potrzeby, bądź też w celu zawarcia umowy o świadczenie usług prawnych za pośrednictwem Internetu, a także do celów realizacji uzasadnionych interesów Administratora oraz wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

 

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

 

 1. zgody wyrażanej przez osobę, której dane dotyczą;

 

 1. żądania podjęcia określonych działań przed zawarciem umowy przez osobę, której dane dotyczą (np. zapytania o ofertę, które upoważnia Administratora do wykorzystania danych osobowych celem wysłania oferty);

 

 1. w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy, bądź wykonywania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

 

 1. Dane osobowe przede wszystkim gromadzone są bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, w szczególności przekazane poprzez Formularz Kontaktowy. Administrator przetwarza również dane osobowe, które nie zostały bezpośrednio pozyskane od ww. osoby, np. dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, osób reprezentujących i występujących w jej imieniu. Dane takie pozyskiwane są m.in. od osób reprezentujących daną osobę, z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, z Krajowego Rejestru Sądowego oraz od innych podmiotów uprawnionych do przetwarzania danych osobowych.

 

 1. Dane podane w Formularzu Kontaktowym są przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania, świadczenia usług prawnych za pośrednictwem Internetu, bądź też nawiązania kontaktu z osobą kontaktującą się i przesłania oferty.

 

 1. Dane osobowe pozostawione w Serwisie są przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO, i nie zostaną sprzedane, przekazane ani udostępnione osobom trzecim. Przekazywane dane mogą być jednak przetwarzane w automatycznym procesie przez administratorów serwerów strony internetowej lub serwerów skrzynek pocztowych.

 

 1. Strona internetowa www.rafalwojtyna.pl korzysta z wtyczki Google Analytics – to tzw. kod śledzenia, który wskazuje wiek, płeć, lokalizację osób wchodzących na stronę i ruch na stronie. Pozyskane w ten sposób dane wykorzystywane są jedynie w celach statystycznych. W każdej chwili może zablokować kod JavaScript Google Analytics wchodząc na link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i postępując zgodnie z zawartymi tam wskazówkami i instrukcjami.

 

 1. Dane osobowe wykorzystywane są przez Administratora jedynie w celu, w którym zostały mu przekazane i/lub celów statystycznych poprzez wtyczkę Google Analytics.

 

 • 7. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest:

 

Art. 6 ust. 1 pkt a) RODO – tj. w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów – dotyczy to przede wszystkim zgody na udzielenie odpowiedzi na zapytanie wysłane z pośrednictwem formularza.

 

Artykuł 6 ust. 1 pkt b) RODO – tj. w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

 

Art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – tj. w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

 

Artykuł 6 ust. 1 pkt f) RODO – tj. w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, np. obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń czy zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego.

 

 • 8. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
 1. Odbiorcami przekazywanych w Serwisie danych osobowych, poza Administratorem, są podmioty współpracujące z Administratorem, w tym m. in.: dostawcy oprogramowania wspierającego procesy biznesowe, operatorzy pocztowi i kurierzy, podmioty świadczące usługi poczty elektronicznej, usługi analityki internetowej (Google Analitics) czy usługi hostingu (home.pl), podmiotom świadczącym na rzecz administratora: usługi księgowe, informatyczne, archiwizacyjne, prawne. Dostęp do danych mogą uzyskać również pracownicy, pełnomocnicy substytucyjni oraz prokurenci.

 

 1. W wypadkach, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa, dane osobowe mogą być również przekazywane uprawnionym do tego organom, podmiotom lub instytucjom.

 

 • 9. Okres przechowywania danych
 1. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy, a także po jej realizacji, wyłącznie w przypadkach i w zakresie dopuszczalnym przez prawo.

 

 1. Dane osobowe do realizacji kontaktu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu kontaktu oraz w okresie utrzymywania bieżących relacji, w tym wymiany korespondencji, a po ustaniu tej relacji przez okres 2 lat.

 

 1. W zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze dane osobowe będą przetwarzane do czasu wypełnienia tych obowiązków. W zakresie realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu. W zakresie wyrażonej zgody do czasu jej wycofania lub do czasu udzielania odpowiedzi na złożone zapytanie. Po okresie przetwarzania dane będą usuwane lub zanonimizowane.

 

 • 10. Prawa osoby, której dane dotyczą
 1. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do poprawiania swoich danych, do ich usunięcia, do ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 1. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej lub osobie prawnej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

 

 1. W celu zrealizowania ww. praw należy się skontaktować z Administratorem danych pod adresem mailowym rafal.wojtyna@wspolnicy.eu

 

 1. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

 • 11. Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego
 1. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w państwie członkowskim Unii Europejskiej miejsca swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, w przypadku uznania, iż sposób przetwarzania jego danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.

 

 1. Na terenie Polski, uprawnienia organu nadzorczego w sprawach dot. danych osobowych sprawuje Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegóły związane z procedurą złożenia skargi znajdują się pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.

 

 1. W razie uwag lub pytań należy skontaktować się pod adresem: rafal.wojtyna@wspolnicy.eu

 

 • 12. Postanowienia końcowe
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny .

 

 1. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, działających niezależnie od Serwisu i nienadzorowanych przez serwis www.rafalwojtyna.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki prywatności oraz regulaminy, z którymi należy się zapoznać.

 

 1. Skuteczność dochodzonych żądań wymaga potwierdzenia tożsamości Użytkownika oraz jest uzależniona od wykazania podstaw prawnych lub nieprawidłowości w działaniach związanych z ochroną praw.

This site uses cookies to provide services at the highest level. By continuing to use the site, you agree to their use.